Home > Themagroepen > Werkwijze themagroepen

Werkwijze themagroepen

De studiegroepen Kringlooplandbouw functioneren sinds 2010.  De studiegroepen zijn belangrijk om het onderlinge contact tussen de (melk)veehouders te stimuleren en gezamenlijk te werken aan het versterken van de bedrijfsvoering en deze te verankeren in de omgeving.  Een ondernemer werkt gericht aan een ecologische, economische en sociaal duurzame bedrijfsvoering. Zowel technisch, organisatorisch als sociaal in het bedrijfssysteem. Om dit inzicht te bevorderen, wordt voor zowel de mineralenkringloop, met het accent op waterkwaliteit, als voor dierenwelzijn, accent op koe in de wei, en de biodiversiteit, waarbij vooral gelet wordt op de weidevogelstand, een keur aan gegevens, waarnemingen en ervaringen per bedrijf verzameld. In de studiegroepen worden deze gegevens gedeeld, men kijkt in elkaars keuken en haalt kennis en ervaring van buiten naar binnen. Activiteiten gekoppeld aan de studiegroepen zijn onder andere:

  • bijeenkomsten waarin ervaringen worden gedeeld en bedrijfsgegevens worden uitgewisseld en besproken: zo wordt van elkaar en met elkaar geleerd;
  • uitnodigen van externe deskundigen en andere gasten om nieuwe ontwikkelingen en kansen van buiten naar binnen te halen;
  • excursies naar collega-bedrijven elders in Nederland, het Veenweide Innovatie Centrum, afnemers in de stad of relevante provinciale en nationale overheden.

Activiteiten worden elk jaar gepland door en met de studiegroep deelnemers. Deelname aan de studiegroepen is gebonden aan voorwaarden zoals een actieve participatie en het delen van bedrijfsgegevens. 

Er wordt gewerkt in themagroepen. De thema's zijn:

1) Gezonde koeien
Het doel is de dierbenutting verbeteren en het antibioticagebruik verminderen maar evenzeer om het welzijn van het dier te bevorderen. Immers gezonde, ‘blije’ koeien produceren meer en zijn minder vaak  ziek.
Je werkt aan weerbare koeien met een goede benutting. Voeding, welzijn/huisvesting en fokkerij zijn de onderwerpen waar je in theorie en praktijk mee aan de slag gaat. Waar (per jaar) de nadruk op komt te liggen en wat de  bedrijfsexperimenten en DEMO’s worden spreek je met elkaar af.

2) Vitale bodem en gras
Het doel is de bodembenutting verbeteren. De bodem is de basis van de bedrijfsvoering. Een goede gezonde bodem produceert beter en heeft een divers bodemleven wat weer bevorderlijk is voor de biodiversiteit.
Je werkt aan het opbouwen van een vitale bodem. Bemesting, beworteling, organische stof, bodemleven, bodemchemie, waterhuishouding en structuurverbetering zijn de onderwerpen waar je in theorie en praktijk mee aan de slag gaat. Waar (per jaar) de nadruk op komt te liggen en wat de bedrijfsexperimenten en DEMO’s worden spreek je met elkaar af.

3) Biologische melkveehouderij
Een tiental boeren onderzoekt onder leiding van een deskundige de mogelijkheden van biologische productie voor hun bedrijf. De interesse voor biologische bedrijfsvoering neemt gestaag toe. Boeren kunnen zich onderscheiden door bio melk aan te bieden. In deze studiegroep maken de boeren nader kennis met deze productiemethode en kunnen zij bepalen of bio past bij hun bedrijf maar ook bij hen  als persoon.