Home > Programma > Organisatie

Organisatie

De programmaorganisatie bestaat uit twee delen: de formele organisatie en de inhoudelijke organisatie. De formele organisatie heeft betrekking op wie, met name in financiële zin, verantwoording aan wie moet afleggen. De inhoudelijke organisatie is gericht op het halen van het doel: hoe houden we de grondgebonden (melk)veehouder als beheerder van het karakteristieke veenweide landschap nu en in de toekomst in Midden-Delfland.

Formele uitvoeringsorganisatie

De gemeente Midden-Delfland is de ambtelijke en bestuurlijke trekker van het programma Kringloopboeren Midden-Delfland.

  

Inhoudelijke uitvoeringorganisatie

Schematisch ziet de inhoudelijke uitvoeringsorganisatie er als volgt uit:

   

 
Ad 1
De gemeente Midden-Delfland stelt een programmaleider aan. Deze programmaleider is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen en buiten het programma. De programmaleider opereert in teamverband. Dit wil zeggen dat hij/zij het programma uitvoert in samenwerking met alle betrokken gebiedspartijen en het ambtelijk apparaat van de gemeente.

Ad 2      
De functioneel en ad hoc georganiseerde adviescommissie  (afhankelijk van onderwerp en aanvrager wisselend gevormd door college van B&W, LTO Delflands Groen, Vockestaert of een andere betrokken mensen/organisaties bij gebied) adviseert de programmacoördinator bij de uitvoering van de vernieuwingsprojecten. De vernieuwingsprojecten kunnen daarbij niet los gezien worden van de uitgangspunten (het fundament 'kringlooplandbouw’) van het totale programma. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de meest betrokken gebiedspartijen LTO Delflands Groen, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland. De  gemeenten Den Haag en Rotterdam worden ook nadrukkelijk gevraagd zitting te nemen en/of actief gevraagd inbreng (behoefte, ideeën etc.) te leveren.

De programmacoördinator zal met enige regelmaat en afhankelijk van de agenda ook externen uitnodigen, zoals sleutelpersonen en deskundigen met kennis over de ontwikkeling van metropolitane landbouw, stedelijke ontwikkeling en consumenten/burgerparticipatie.

Ad 3    
Deelname aan themagroepen is voorwaarde om in aanmerking te komen voor het belonen van inspanningen. Daarnaast versterkt deelname de bedrijfskracht en worden linken gelegd naar handelingsperspectief voor versterking van de  gebiedskracht. Voor de uitvoering van de studiegroepen, waarbij de filosofie van de kringlooplandbouw altijd centraal staat, worden externe deskundigen ingehuurd.

Ad 4      
Voor de beloning van prestaties (kringloopscore en dierwelzijnscore) van de deelnemers van de studiegroepen is een door Brussel geaccordeerde (subsidie) verordening opgesteld. De gemeente Midden-Delfland zal via een subsidieverordening uitvoering geven aan het belonen van inspanning en prestaties.

Ad 5      
Innovatieve ideeën, vragen en/of voorstellen uit het gebied die aansluiten bij één of meer van de drie innovatiethema’s worden door de adviescommissie getoetst. Hiervoor wordt een toetsingskader opgesteld. Afhankelijk van het verzoek zal er - binnen de bestaande kaders - een subsidie verstrekt worden of zal er opdracht gegeven worden om tot uitvoering te komen.

LTO Delflands Groen en de agrarische natuurvereniging Vockestaert laten zich vertegenwoordigen door de bestaande Werkgroep Groen Blauwe Diensten. Deze werkgroep kan daarnaast in dit programma specifiek - al dan niet via bijvoorbeeld het Groenfonds - uitvoering geven aan de organisatie van het belonen van maatschappelijke prestaties.

Het bestaande Omgevingsfonds Midden-Delfland biedt investeringssteun voor fysieke innovaties. De uitvoerende organisatie, het  recreatieschap,  is een onafhankelijke organisatie. De programmaleider zal samen met de gebiedsorganisaties zoeken naar mogelijkheden voor afstemming van vernieuwingsprojecten en fysieke innovaties om zo te komen tot synergie.