Home > Innovatie > Initiatieven en projecten

Initiatieven en projecten

Alternatieve financieringssystemen

Wie betaalt het landschap? Hoe kunnen stad en land (burgers en boeren) elkaar versterken?

Initiatieven:

Het realiseren van de Streekrekening Midden-Delfland was de eerste opgave. Het samenbrengen van Stichting Groenfonds Midden-Delfland en de Rabobank (Zuid-Holland Midden) heeft er toe geleid dat op 16 juni 2012 de Streekrekening Midden-Delfland officieel is gelanceerd.

Samenwerkingsverbanden

Tussen (melk)veebedrijven (bijv. afzetcoöperatie), tussen overheid en sector (bijv. Korte Ketens) of tussen verschillende bedrijven (zonne-energie)

Initiatieven:

Korte Ketens

In de omgeving van Rotterdam wordt een breed palet hoogwaardig voedsel geproduceerd: melk, rundvlees, kaas, aardappelen, vis, groente en fruit.  Steeds meer producenten van primaire producten zoeken het contact met de stedeling voor rechtstreekse afzet. Anderzijds is er een groeiende groep stedelijke consumenten die interesse toont voor regionale, verse producten van bekende herkomst. Samen met de gemeente Rotterdam, het LEI/WUR en de gemeente Krimpenerwaard heeft de gemeente Midden-Delfland een internationale masterclass aangeboden waarin de ‘Korte Keten’ centraal staat. Aan dit intensieve programma hebben 4 boeren uit de gemeente deelgenomen. Van de deelnemers waren er twee jonger dan 25 jaar en 3 lid van de afzetcoöperatie Delflandshof.

Samenwerkende ondernemers

Enige tijd geleden hebben 7 agrarische ondernemers de koppen bij elkaar gestoken. Het initiatief heeft er toe geleid dat deze boeren nu op het punt staan om op kleinschalige wijze melk te gaan verzuivelen. Zij zullen onder de naam ‘Delflandshof’ melk, yoghurt, vla, boter en karnemelk produceren. Via de site www.delflandshof.nl blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Met dit initiatief  wordt op sociaal-economisch verantwoorde manier  samengewerkt aan het versterken van individuele melkveehouderijbedrijven als ook het landschap dat Midden Delfland kenmerkt.

De zon als partner

De zon als natuurlijke hulpbron benutten is een grote wens van de betrokken ondernemers bij het programma. Samen informatie verzamelen en delen, samen inkopen doen ..Dat is kostenbesparend! Vanuit het programma Kringloopboeren Midden-Delfland, gecoördineerd door de gemeente Midden-Delfland, is voor alle grondgebonden boeren een subsidieregeling 'Stimulering gebruik zonne-energie en verwijdering van asbest bij agrarische bedrijven' opgesteld. De regeling loopt van 1 december 2012 tot en met 31 december 2015.

Jonge Boeren

Jonge boeren zijn de toekomst. Niet alleen van hun eigen bedrijf maar ook van het landelijk gebied. Dat is een grote verantwoordelijkheid. De gemeente Midden-Delfland vindt het belangrijk om jonge boeren voor het gebied te behouden en zet zich daarom in voor extra ondersteuning. Kennis is belangrijk en het is voor de jonge agrariër belangrijk om scherp te blijven. Daarom is er een programma ontwikkeld waarbij jongeren uitgedaagd worden om:

  • buiten de gebaande paden en kaders te denken;
  • na te denken over de toekomst van hun bedrijf;
  • wat ze zelf willen en wat bij hen past;
  • het ideale bedrijfssysteem.

Dat wordt vormgegeven in een netwerk waarin 25 tot 30 jongeren m/v, regelmatig bijeenkomen om zich te verdiepen in een aantal trajecten waarin theorie en praktijk worden gecombineerd, het Jonge boeren netwerk Midden-Delfland.

Samen voor weidevogels: het gebiedsbrede weidevogelpact

Op 17 juni 2014 is het Weidevogelpact Midden-Delfland ondertekend door vijf partijen: Vereniging Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands groen, KNNV afdeling Delfland en de Weidevogelwacht Midden-Delfland. De vijf partijen hebben door het sluiten van het Pact aan willen geven dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om de achteruitgang van de weidevogelstand in Midden-Delfland tegen te gaan en het tij weer ten goede te keren.

Het Weidevogelpact is een uniek samenwerkingsverband van vijf partijen die alle zeer betrokken zijn bij het behoud en de ontwikkeling van het karakteristieke landschap van Midden-Delfland en omgeving. Dit landschap biedt een goed leefgebied voor Weidevogels mits het goed ingericht blijft/is/wordt en het specifiek beheerd wordt. Hier wil het Weidevogelpact zich voor inzetten.

Het pact is de (alternatieve) invulling van het IODS-projectonderdeel ‘250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer’. De provincie Zuid-Holland is eindverantwoordelijk voor dit project. In overleg met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert is in 2013-2014 geconstateerd dat deze doelstelling in kwantitatieve zin niet kon worden behaald. In overleg met betrokken partijen is er toen voor gekozen de doelstelling tot verbeteren van de weidevogelstand in Midden-Delfland in kwalitatieve zin te gaan realiseren. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van het Pact met bovengenoemde vijf partijen.

De provincie Zuid-Holland heeft als bestuurlijk verantwoordelijke binnen IODS-verband middelen beschikbaar voor de organisatie van het Pact en de uitvoering van de gekozen maatregelen. De gemeente Midden-Delfland draagt, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, en met instemming van het Pact, zorg voor het kwartiermaken van de projectorganisatie van het Pact en voert ook het secretariaat.

Resultaten tot nu toe

In 2014 heeft het Pact het Plan van Aanpak ‘Kwaliteitsimpuls Weidevogels’ op- en vastgesteld. Het geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de weidevogelstand in Midden-Delfland te verbeteren. Het Plan van Aanpak maakt onderscheid in maatregelen voor de korte termijn (laaghangend fruit) en maatregelen voor de langere termijn. In fase 1(2014-2015) is begonnen met de uitvoering van onderdelen uit het Plan van Aanpak. In fase 2 wordt deze uitvoering gecontinueerd. De voornaamste projecten zijn het ontwikkelen van een weidevogelkerngebied in één van de polders in Midden-Delfland, ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe maatregelen van nestbescherming, het zoveel mogelijk tegengaan van predatie, het beperken waar mogelijk van opgaande beplanting en het werven van vrijwilligers voor met name de tellingen.

Regelmatig zal het Weidevogelpact publiciteit geven aan haar activiteiten en resultaten via een nieuwsbrief en het organiseren van bijeenkomsten.         

Regionale verwerking en afzet melk

Plannen om een deel van de melkproductie zelf te verwerken en af te zetten in de regio daadwerkelijk tot uitvoer brengen.

Initiatieven:

Enkele jaren geleden zijn 7 ondernemers gestart met het verkennen van de mogelijkheden een deel van de in het gebied geproduceerde melk zelf te verwerken en te verkopen. In 2015 hebben de leden van de coöperatie andere initiatieven bezocht en zijn zij in gesprek getreden met partners die hen verder kunnen begeleiden bij het daadwerkelijk zelf verwerken en vermarkten van de gebiedsmelk. Volgens planning zijn de eerste producten begin 2016 beschikbaar. Zie ook www.delflandshof.nl.

Erfafspoeling
In nauwe samenwerking met het hoogheemraadschap van Delfland heeft de gemeente bij 45 boerenbedrijven een erfscan uit laten voeren. Daarbij wordt in beeld gebracht op welke wijzen nutrienten (stikstof en fosfaat) met het hemelwater van het erf in het oppervlaktewater terecht komen (gespoeld worden). Aan de hand van deze erfscans is een aantal maatregelen geselecteerd waarvoor een subsidieregeling is ontwikkeld. Het gaat hierbij uiteraard om bovenwettelijke maatregelen die vooral de mest- en voeropslagen en het koepad betreffen. De subsidie wordt op 50/50 basis gefinancierd uit het IODS fonds en de algemene middelen van het hoogheemraadschap.