Home > Programma > Focus op mineralenkringloop

Focus op mineralenkringloop

De noodzaak om duurzaamheid in het mineralenbeheer te bevorderen is groot. In de grondgebonden landbouw liggen nog flinke uitdagingen: de productiviteit van landbouwgronden neemt af, de uitspoeling van nitraat is nog altijd te hoog, de fosfaatvoorraden raken (wereldwijd) op, de footprint van onze melk- en vleesproductie is te groot, de ammoniakemissie is op veel plaatsen te hoog, methaanemissies zorgen voor verdere opwarming van de aarde, enzovoorts.

Door de mineralenkringloop te optimaliseren en duurzaamheidprestaties te belonen, gaat verbetering van economie en milieu hand in hand. In Midden-Delfland zijn de deelnemende boeren actief hun mineralenkringloop in kaart aan het brengen. Cijfers zijn daarbij onlosmakelijk verbonden aan de praktijk. Beide worden benut om inzicht te krijgen en daardoor bedrijfsvoering economisch en ecologisch te versterken.

In de studiegroepen staan alle prestaties van de melkveehouders onder elkaar. Verschillen, bijvoorbeeld in het krachtvoer- en kunstmestgebruik, worden inzichtelijk. In verregaande mate kunnen landbouw, natuur en milieu prima gecombineerd worden. Daar ligt vanzelfsprekend de eerste uitdaging! Het kringloopdenken helpt daarbij. Bodem, plant, dier en mest optimaal op elkaar afstemmen resulteert in minder milieuverliezen en hogere opbrengsten. De Kringloopscore (zie afbeelding) scoort op 'vitale kringloop' en maakt aan boer en burger zichtbaar hoe milieu- en klimaatvriendelijk er geboerd wordt.